Diocese of St Davids: Diocesan Churches Inspector

£38,517.41 – £43,578.81 (Diocesan Payscale F)
Full time (34 hours per week), Permanent
Location: The Diocesan Office, Abergwili, Carmarthen(significant travelling required within the Diocese and occasionally outside of the Diocese, for which expenses are payable)

The Diocese of St Davids offers the exciting opportunity for a suitably qualified professional to join our team as a Diocesan Churches Inspector. The church building portfolio is varied and covers the beautiful counties of Pembrokeshire, Carmarthenshire and Cardiganshire in West Wales.

The post holder will be required to assess the condition of all church buildings across the Diocese, on a quinquennial basis, advising each Local Ministry Area (LMA) and the Diocese on prioritised requirements for their maintenance, repair and improvement. Ideally, you will be a Chartered Building Surveyor or Architect or hold a similar qualification with at least five years practical experience in the building industry. It will be essential for you to demonstrate good knowledge of historic and listed buildings and building conservation, preferably with a recognised building conservation qualification. You will also have up-to-date and sound knowledge of Health and Safety legislation, CDM regulations and other relevant statutory requirements.

We require an excellent verbal and written communicator, with strong people-skills with an ability to liaise with a wide variety of individuals and organisations in order to deliver efficient and effective results in relation to Diocesan churches. You will also need to possess the ability and experience to mentor the continuing professional development of the Diocesan Property Officer/Surveyor.

You will need to demonstrate a high level of attention to detail, coupled with a flexible and proactive approach to work. You will produce comprehensive, clear and understandable reports which will provide assistance to Local Ministry Areas when deciding on mission and expenditure priorities. You will also work with the Churches & Pastoral Committee to develop appropriate and coordinated building maintenance and repair arrangements to support LMA’s. There will be occasions when you will be required to oversee specific building projects, as agreed with the Diocesan Property Committee. Good financial acumen is a essential.

A motivated and dedicated individual, you will produce a Local Ministry Area Strategic Property Plan in order to identify future requirements and/or new opportunities for existing buildings. You will also be sensitive in your approach to the identification of churches that may need to be closed.

As the role will require extensive travel, a full and current driving licence will be necessary.

Empathy with the ethos of the Church in Wales is desirable. The ability to speak Welsh would be an advantage.

A full job description/person specification and application form are available on our website https://stdavids.churchinwales.org.uk/en/jobs/ or by emailing diocese.stdavids@churchinwales.org.uk

We will not accept applications solely by CV. An application form must be submitted.

Closing date 16 April 2021.

Interviews for this post will take place on the 5 May 2021.


Esgobaeth Tyddewi: Arolygydd Eglwysi Esgobaethol

Cyflog: £38,517.41 – £43,578.81 (Graddfa Gyflog Esgobaethol F)
Oriau/Term:   Llawn amser (34 awr yr wythnos), Parhaol
Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Abergwili, Caerfyrddin (ond mae angen teithio’n helaeth ledled yr Esgobaeth ac weithiau y tu hwnt i hynny, telir treuliau am hyn)

Mae’r Esgobaeth Tyddewi yn cynnig cyfle cyffrous i weithiwr proffesiynol gyda chymwysterau priodol i ymuno â’n tîm fel Arolygydd Eglwysi Esgobaethol. Mae’r portffolio adeiladau eglwysig yn amrywiol ac yn cynnwys ardaloedd prydferth Sir Gâr, Sir Benfro a Sir Ceredigion yng Ngorllewin Cymru.

Bydd y deiliad swydd yn asesu cyflwr yr holl adeiladau eglwysig ledled yr Esgobaeth, bob pum mlynedd, ac yn cynghori’r Ardaloedd Weinidogaeth Leol a’r Esgobaeth ar flaenoriaethu anghenion cynnal a chadw, trwsio a gwelliannau. Yn ddelfrydol, byddwch yn Syrfëwr Adeiladu Siartredig neu Bensaer neu berson cyfatebol gymwys, sydd ag o leiaf bum mlynedd o brofiad ymarferol yn y diwydiant adeiladu. Mae gwybodaeth drylwyr o adeiladau hanesyddol a rhestredig, ynghyd â chadwraeth adeiladau yn hanfodol, ac, o ddewis, byddwch yn meddu ar gymhwyster cydnabyddedig ym maes cadwraeth adeiladau. Bydd gennych wybodaeth gyfredol o ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, rheoliadau ACRh a gofynion statudol perthnasol eraill.

Rydym yn gofyn am unigolyn gyda doniau cyfathrebu ardderchog, yn ysgrifenedig ac ar lafar, byddwch yn meddu ar sgiliau cryf wrth ymdrin â phobl, gyda’r gallu i gysylltu ag amrywiaeth eang o unigolion a sefydliadau, er mwyn cyflawni canlyniadau effeithiol ac effeithlon yn ymwneud a materion eglwysi Esgobaethol. Byddwch hefyd yn meddu ar y gallu/profiad i fentora datblygiad proffesiynol parhaus y Swyddog Eiddo/Syrfëwr Esgobaethol.

Bydd gofyn i chi dalu sylw manwl i fanylder, yn ogystal â bod yn hyblyg ac yn rhagweithiol wrth ymdrin â’ch gwaith. Byddwch yn cynhyrchu adroddiadau cynhwysfawr, clir a dealladwy er mwyn cynorthwyo Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol i benderfynu blaenoriaethau, o ran cenhadu a gwariant. Byddwch yn gweithio law yn llaw â’r Pwyllgor Eglwysi a Bugeiliol i ddatblygu trefniadau addas a chydlynol er mwyn cynnal a chadw a thrwsio adeiladau, hynny er cefnogi Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol. Ar adegau bydd disgwyl i chi oruchwylio prosiectau adeiladau penodedig, yn ôl a gytunir gan y Pwyllgor Eiddo Esgobaethol. Mae dealltwriaeth ariannol drylwyr yn hanfodol.

Yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar, byddwch ac yn cynhyrchu Cynllun Eiddo Strategol yr Ardal Weinidogaeth Leol i nodi anghenion y dyfodol ac/neu gyfleoedd newydd ar gyfer adeiladau eglwysig. Byddwch yn medru ymdrin â materion megis nodi unrhyw eglwysi, os o gwbl, y dylid eu cau, mewn ffordd sensitif.

Gan fydd y swydd yn mynnu teithio helaeth, mae trwydded yrru llawn a chyfredol yn angenrheidiol.

Mae dealltwriaeth o ethos yr Eglwys yng Nghymru yn ddymunol. Mi fydd y gallu i siarad Cymraeg yn fantais.

Mae swydd ddisgrifiad/manyleb person a ffurflen gais ar gael wrth ddilyn  https://stdavids.churchinwales.org.uk/cy/jobs/ neu gallwch ebostio diocese.stdavids@churchinwales.org.uk

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau CV yn unig. Mae’n rhaid llenwi’r ffurflen gais. 

Dyddiad cau 16 Ebrill 2021.
Bydd cyfweliadau ar gyfer y swydd yn digwydd ar 5 Mai 2021.

This entry was posted in ALL, Not specified. Bookmark the permalink.