Diocese of St Davids: Diocesan Churches Inspector/ Esgobaeth Tyddewi: Arolygydd Eglwysi Esgobaethol

£38,500 (Diocesan Payscale F)
Full time (34 hrs pw), permanent
Location: The Diocesan Office, Abergwili, Carmarthen*

We are currently recruiting for a suitably qualified professional to join our team as a Diocesan Churches Inspector. The church building portfolio is varied and covers the counties of Pembrokeshire, Carmarthenshire and Cardiganshire.

The post holder will be required to assess the condition of all church buildings across the Diocese, on a quinquennial basis. You will advise each Local Ministry Area (LMA) and the Diocese on maintenance, repair and improvement. Ideally, you will be a Chartered Building Surveyor or Architect or hold a similar qualification with at least five years practical experience in the building industry. It will be essential for you to demonstrate good knowledge of historic and listed buildings and building conservation, preferably with a recognised building conservation qualification. You will also have up-to-date and sound knowledge of Health and Safety legislation, CDM regulations and other relevant statutory requirements.

An excellent verbal and written communicator, you will possess strong people-skills with an ability to liaise with a wide variety of individuals and organisations in order to deliver efficient and effective results in relation to Diocesan churches. You will also possess the ability and experience to mentor the continuing professional development of the Diocesan Property Officer/Surveyor.

You will demonstrate a high level of attention to detail, being flexible and proactive in your approach to work. You will produce comprehensive, clear and understandable reports which will provide assistance to Local Ministry Areas when deciding on mission and expenditure priorities. You will also work with the Churches & Pastoral Committee to develop appropriate and coordinated building maintenance and repair arrangements to support LMA’s. There will be occasions when you will be required to oversee specific building projects, as agreed with the Diocesan Property Committee. Good financial acumen is a requirement.

A motivated and dedicated individual, you will produce a Local Ministry Area Strategic Property Plan in order to identify future requirements and/or new opportunities for existing buildings. You will also be sensitive in your approach to identifying churches that may need to be closed.

*(significant travelling required within the Diocese and occasionally outside of the Diocese)

As the role will require extensive travel, a full and current driving licence will be necessary.

Empathy with the ethos of the Church in Wales is desirable, as is the ability to speak Welsh.

A full job description/person specification and application form are available on our website or by emailing diocese.stdavids@churchinwales.org.uk

We will not accept applications by CV.

Closing date 29 January 2021.
Interviews for this post will take place on the 25 February 2021.


£38,500 (Graddfa Gyflog Esgobaethol F)
Llawn amser (34 awr yr wythnos), Parhaol
Lleoliad: Swyddfa’r Esgobaeth, Abergwili, Caerfyrddin*

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol gyda chymwysterau priodol i ymuno â’n tîm fel Arolygydd Eglwysi Esgobaethol. Mae’r portffolio adeiladau eglwysig yn amrywiol ac yn cynnwys ardaloedd Sir Gâr, Sir Benfro a Sir Ceredigion.

Bydd y deiliad swydd yn asesu cyflwr yr holl adeiladau eglwysig ledled yr Esgobaeth bob pum mlynedd ac yn cynghori’r Ardaloedd Weinidogaeth Leol a’r Esgobaeth ar gynnal a chadw, trwsio a gwelliannau. Yn ddelfrydol, byddwch yn Syrfëwr Adeiladu Siartredig neu Bensaer neu berson cyfatebol gymwys, sydd ag o leiaf bum mlynedd o brofiad ymarferol yn y diwydiant adeiladu. Mae gwybodaeth drylwyr o adeiladau hanesyddol a rhestredig, ynghyd â chadwraeth adeiladau yn hanfodol, ac, o ddewis, byddwch yn meddu ar gymhwyster cydnabyddedig ym maes cadwraeth adeiladau. Bydd gennych wybodaeth gyfredol o ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, rheoliadau ACRh a gofynion statudol perthnasol eraill.

Gyda doniau cyfathrebu ardderchog, yn ysgrifenedig ac ar lafar, byddwch yn meddu ar sgiliau cryf wrth ymdrin â phobl, gyda’r gallu i gysylltu ag amrywiaeth eang o unigolion a sefydliadau, er mwyn cyflawni canlyniadau effeithiol ac effeithlon yn ymwneud a materion eglwysi Esgobaethol. Byddwch hefyd yn meddu ar y gallu/profiad i fentora datblygiad proffesiynol parhaus y Swyddog Eiddo/Syrfëwr Esgobaethol.

Bydd gallu gennych i dalu sylw manwl i fanylder, yn ogystal â bod yn hyblyg ac yn rhagweithiol wrth ymdrin â’ch gwaith. Byddwch yn cynhyrchu adroddiadau cynhwysfawr, clir a dealladwy er mwyn cynorthwyo Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol i benderfynu blaenoriaethau, o ran cenhadu a gwariant. Byddwch yn gweithio law yn llaw â’r Pwyllgor Eglwysi a Bugeiliol i ddatblygu trefniadau addas a chydlynol er mwyn cynnal a chadw a thrwsio adeiladau, hynny er cefnogi Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol. Ar adegau bydd disgwyl i chi oruchwylio prosiectau adeiladau penodedig, yn ôl a gytunir gan y Pwyllgor Eiddo Esgobaethol. Mae dealltwriaeth ariannol drylwyr yn ofynnol.

Byddwch yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar ac yn medru cynhyrchu Cynllun Eiddo Strategol yr Ardal Weinidogaeth Leol i nodi anghenion y dyfodol ac/neu gyfleoedd newydd ar gyfer adeiladau eglwysig. Byddwch yn medru ymdrin â materion megis nodi unrhyw eglwysi, os o gwbl, y dylid eu cau, mewn ffordd sensitif.

(ond mae angen teithio’n helaeth ledled yr Esgobaeth ac weithiau y tu hwnt i hynny)

Gan fydd y swydd yn mynnu teithio helaeth, mae trwydded yrru llawn a chyfredol yn angenrheidiol.

Mae dealltwriaeth o ethos yr Eglwys yng Nghymru yn ddymunol, yn ogystal â’r gallu i siarad Cymraeg.

Mae swydd ddisgrifiad/manyleb person a ffurflen gais ar gael wrth ddilyn  https://stdavids.churchinwales.org.uk/cy/jobs/ neu gallwch ebostio diocese.stdavids@churchinwales.org.uk

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau CV.

Dyddiad cau 29 Ionawr 2021.
Bydd cyfweliadau ar gyfer y swydd yn digwydd ar 25 Chwefror 2021.

This entry was posted in Not specified. Bookmark the permalink.